Tema for KvammaVEKO 2018: «Ver raus»

Tema for KvammaVEKO 2018: «Ver raus»

Tradisjonen tru, vert det KvammaVEKO også i 2018. For femte året på rad skal verdsdagen for psykisk helse markerast med ei veke full av aktivitetar, kulturelle arrangement og ei fremjing av fysisk og psykisk helse. Denne gongen med temaet «Ver raus».

Årets tema er det tredje og siste i ein serie kring den overordna tematikken «Identitet og tilhøyre». I løpet av denne treårsperioden har Verdsdagen sett fokus på viktigheita av det å vera trygg på eigen identitet, og det å kjenna at ein høyrer til. Å oppleva at ein vert akseptert og inkludert i fellesskapet for den ein er, er nemleg blant dei mest grunnleggjande pådrivarane til god psykisk helse.

I ein slik vid kontekst, korleis skal me definera årets tema? Kva tyder order rausheit for deg? Korleis er ein raus? Kven vert me oppmoda til å vera rause mot? Andre eller oss sjølve – eller kanskje begge deler?

På nettsidene sine skriv Verdsdagen følgjande om rausheit:

«Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.»

Vidare, siterer dei Kathrine Aspaas, forfattar av boka Raushetens tid:

“Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Med desse orda i tankane, går arbeidsgruppa bak KvammaVEKO ei spanande tid i møte. Gruppa har allereie møttest jamleg sidan nyåret, og er godt i gang med planlegginga. Tallause idéar har vore drøfta og utforska, og fleire av desse er under vidare arbeid. Om det ikkje er mykje som kan seiast om programmet enno, er i alle fall éin ting sikkert: det skal verta ei raus veke!

Det er kanskje framleis ei stund til oktober, men det er ikkje for tidleg til å byrja å gleda seg!