Tema for KvammaVEKO 2018: «Ver raus»

Tema for KvammaVEKO 2018: «Ver raus»

Tradisjonen tru, vert det KvammaVEKO også i 2018. For femte året på rad skal verdsdagen for psykisk helse markerast med ei veke full av aktivitetar, kulturelle arrangement og ei fremjing av fysisk og psykisk helse. Denne gongen med temaet «Ver raus».

Årets tema er det tredje og siste i ein serie kring den overordna tematikken «Identitet og tilhøyre». I løpet av denne treårsperioden har Verdsdagen sett fokus på viktigheita av det å vera trygg på eigen identitet, og det å kjenna at ein høyrer til. Å oppleva at ein vert akseptert og inkludert i fellesskapet for den ein er, er nemleg blant dei mest grunnleggjande pådrivarane til god psykisk helse.

I ein slik vid kontekst, korleis skal me definera årets tema? Kva tyder order rausheit for deg? Korleis er ein raus? Kven vert me oppmoda til å vera rause mot? Andre eller oss sjølve – eller kanskje begge deler?

På nettsidene sine skriv Verdsdagen følgjande om rausheit:

«Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.»

Vidare, siterer dei Kathrine Aspaas, forfattar av boka Raushetens tid:

“Raushet er å unne andre suksess.
Raushet er å våge åpenhet.
Raushet er å lytte til andre.
Raushet er å våge å feile.
Raushet er å tillate andre å feile.
Raushet er å hjelpe andre.
Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.
Raushet er å tilgi oss selv – og andre.
Raushet er å konfrontere med vennlighet.
Raushet er å sette grenser med vennlighet.
Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Med desse orda i tankane, går arbeidsgruppa bak KvammaVEKO ei spanande tid i møte. Gruppa har allereie møttest jamleg sidan nyåret, og er godt i gang med planlegginga. Tallause idéar har vore drøfta og utforska, og fleire av desse er under vidare arbeid. Om det ikkje er mykje som kan seiast om programmet enno, er i alle fall éin ting sikkert: det skal verta ei raus veke!

Det er kanskje framleis ei stund til oktober, men det er ikkje for tidleg til å byrja å gleda seg!

Tid for generalforsamling og årsmelding

Tid for generalforsamling og årsmelding

Til innskytarar, frivillige og samarbeidspartnarar i Grannehjelpa

 

Innkalling
Generalforsamling Stiftinga Grannehjelpa
Tid: Torsdag 22. mars 2017 kl. 18

Stad: Gamleskulen på Norheim, Norheimsund 

 

Saksliste

  • Opprop
  • Val av ordstyrar, referent, teljekorps og to til å skriva under protokollen
  • Presentasjon av årsmelding
  • Presentasjon av årsrekneskap 2017 og budsjett 2018
  • Val

 

Møtet startar med servering.

Saker til generalforsamlinga må vera i hende innan 12. mars.

Velkomen!

Helsing styret i Grannehjelpa
v/fungerande styreleiar Torgeir Magnar Børve og dagleg leiar Sidsel Haugen

 

P.S. Visste du at årsmeldinga er klar? Du kan koma innom Grannehjelpa for å få eit eksemplar, eller følgja lenkja og lasta den ned i PDF-format: Grannehjelpa Årsmelding 2017.

Bli med på AlleMed: Idédugnad om fritidsaktivitetar for born og unge

Bli med på AlleMed: Idédugnad om fritidsaktivitetar for born og unge

Forsking og statistikk syner at stadig fleire born opplever å stå utanfor fellesskapet på grunn av økonomiske barrierar. Sånn er det òg her i Kvam. Me ynskjer at alle våre born skal ha ei meiningsfull og aktiv fritid med meistring, fellesskap og vener, og inviterer difor til dialogmøte og idédugnad kring tema som ung fritid og inkludering.

Målet er å finna gode løysingar på korleis me i Kvam kan jobba saman for å få alle med i fritidsaktivitetar. I dugnaden brukar me informasjons- og handlingsverktøyet ALLEMED.

Tid: tysdag 6. mars, kl. 19.00
Stad: Grannehjelpa, Sandvenvegen 1B, Norheimsund

Påmelding til post@grannehjelpa.no innan 2. mars. Dugnaden er open for alle som er opptekne av tematikken, det vera seg foreldre, tilsette i skulen, lag og organisasjonar som arrangerer fritidsaktivitet for born og unge, eller du som berre har eit brennande engasjement for at alle born skal få vera med. Møtet startar med kveldsmat.

Dugnaden er i regi av Kvam herad i samarbeid med Grannehjelpa.

VELKOMEN!

Velkomen til fagdag for frivilligheit!

Velkomen til fagdag for frivilligheit!

Til alle frivillige lag, organisasjonar og einskildpersonar,

Korleis tek me vare på det gode som er, og korleis kan me saman utvikla frivilligheita i regionen vår?
Korleis ser framtidas behovsbilete ut, og korleis møter me det?

Velkomen til fagdag for frivilligheit torsdag 8. mars i Odda kino. Fokus denne dagen vil vera på samspel på tvers av sektorar og kommunegrenser.

Odd Einar Dørum tek oss inn i dagens tema før lokale, samfunnsengasjerte innleiarar deler sine tankar og idéar. Kristin Kaldestad Urrang frå det nasjonale dugnadsprosjektet mot utanforskap og fattigdom «Alle med» deltek i tillegg til representantar frå Kommunenes Sentralforbund (KS) og Norges Frivilligsentraler.

Fagdagen er GRATIS, finansiert gjennom tilskot frå Sparebankstiftinga Hardanger.

Påmelding innan 1. mars via QR-kode eller e-post/SMS til:
hege.boerve@ulvik.kommune.no/400 07 120.
Ta kontakt med Grannehjelpa om du treng skyss!

Sjå fullt program med QR-kode for påmelding nedanfor:

Om arrangøren:
Frivilligsentralane i Hardanger og Voss arbeider for å styrka frivillig arbeid i lokalmiljøa dei virkar i, fremja samarbeid og leggja til rette for vekst og samhandling.
Nettverket består av frivilligsentralane i Odda, Ullensvang, Ulvik, Jondal, Voss og Kvam.

Lei av å eta middag aleine? Bli med i Grannelaget!

Lei av å eta middag aleine? Bli med i Grannelaget!

I haust har Grannehjelpa gleda av å introdusera eit heilt nytt tilbod til eldre. Tiltaket Grannelaget er oppretta i samarbeid med Thon Hotell Sandven, og er det fyrste av sitt slag. Kvar siste onsdag i månaden opnar nemleg hotellet sin eigen restaurant, og inviterer til seniormiddag!

Idéen er enkel: dei fleste av oss likar å eta middag saman med andre. Mange saknar nokon å dela eit måltid med, medan andre er glade i store selskap. Kanskje er du blant dei som berre synest maten smakar betre i sosialt lag? Uansett kva det måtte vera, er det noko spesielt ved det å samlast rundt god mat.

Ved å tilby felles seniormiddag, håpar Grannehjelpa å skapa gode opplevingar gjennom det å møtast over dagens viktigaste måltid. Fellesskap og samtale rundt middagsbordet er eit høgdepunkt i kvardagen for mange, og skapar glede. I så måte, høver Grannelaget like godt for dei som kan vera ein samtalepartnar for andre, som for dei som ynskjer selskap til maten.

Å vera med i Grannelaget er enkelt. Du melder deg på dei gongane du har lyst å vera med, og treng ikkje melda frå om det ikkje høver. Til ein hyggjeleg pensjonistpris på 200 kr,- møter du opp til duk og dekt bord, og får servert middag, dessert og kaffi. Kva som står på menyen varierer sjølvsagt frå gong til gong. Har du allergiar eller følgjer ein spesiell diett, vil menyen verta kunngjort i god tid på førehand, slik at du kan ta atterhald om du vil vera med eller ikkje.

At det er stor interesse for konseptet seniormiddag, har synt seg tydeleg. Ved fyrste samling i september møtte 68 gjestar opp! – ein overveldande god oppslutnad for eit fyrstegongstiltak. Før jul er det planlagd to møter til – onsdag 25. oktober og onsdag 29. november – men fortset oppmøtet å halda høg standard er det mykje mogleg at tilbodet vert fornya over nyåret.

Grannelaget er ope for alle eldre som likar å eta god mat i godt lag. Kom som du er, ta med nokon du kjenner eller kom aleine, triveleg vert det uansett!

Grannelaget, seniormiddag på Thon Hotell Sandven
Tid:
 onsdag 25. oktober, onsdag 29. november. Klokka 16.00
Påmelding: seinast måndagen før arrangementet. Påmelding gjerast til Grannehjelpa. Du kan melda deg på via:
telefon/SMS: 901 22 688
e-post: post@grannehjelpa.no
eller koma innom i lokala i Sandvenvegen 1B.

Neste Grannelag tek stad onsdag 25. oktober. Då vert det laks med poteter og rømme til middag.

Velkomen og bon appétit!

KvammaVEKO 2017: Noko å gleda seg over

KvammaVEKO 2017: Noko å gleda seg over

Grannehjelpa har mykje å gleda seg over denne hausten. Dei faste aktivitetane er attende i gjenge etter sommarferien, og ei handfull nye prosjekt skal inn for landing og lanserast. I tillegg, er det fleire store arrangement som skal både planleggjast og gjennomførast innan året er omme.

Den kanskje største hendinga, både når det gjeld omfang og resurssar, er den årvisse markeringa av verdsdagen for psykisk helse. Frå den 16. til 21. oktober vil KvammaVEKO by på eit program fullpakka med kultur, fysisk aktivitet og gode opplevingar. I år er temaet for markeringa Noko å gleda seg over.

Når KvammaVEKO opnar like etter haustferien, måndag 16. oktober, er det på varleg og behageleg vis. Startskotet går av på Kvam Kino med framsyning av filmen Lykkelig i 24 timer (originaltitel: Heidi Schneider steckt fest). Lykkelig i 24 timer er ein tysk drama-komedie om Heidi som plutseleg opplever at heile livet vert snudd opp-ned då ho vert råka av angst og depresjon. I eit forsøk på å berga seg sjølv og forholdet til sine næraste, tek ho med seg familien og dreg til nord-Noreg. Målet for turen er å verta lukkeleg igjen – om så berre for 24 timar. Filmen er ei varm og humoristisk forteljing om eit tungt og vanskeleg tema.
Les meir om filmen og sjå trailer på: filmweb.no.
På denne framsyninga vil du få to kinobillettar til prisen av éin. Ta med ein ven gratis!

Tysdag 17. oktober vitjar den prisløna føredragshaldaren Milad Mohammadi KvammaVEKO. Som ein av dei mest etterspurde føredragshaldarane i Norden, og ei leiande stemme i integrering- og inkluderingsspørsmål, er han namngjeten for det brennande engasjementet og den uhøgtidlege talarstilen. Med si eiga historie som bakteppe, gjev han tilhøyrarane rom til både latter og ettertanke. Føredraget vil ta stad på Kvam Ungdomskule, der det òg vil verta lett matservering etter arrangementet. Språktreff, som vanlegvis tek stad på Kvam Folkebibliotek, vil verta flytta hit denne dagen.
Milad vil òg halda eit føredrag for elevane ved dei vidaregåande skulane tidlegare same dag.
Føredraget på Kvam Ungdomskule er gratis og ope for alle.

Det er lagd opp til mykje liv og rørsle når KvammaVEKO inviterer til «mat og moro under open himmel» onsdag 18. oktober. Badestranda i Norheimsund er ein fin arena for uteaktivitet – sjølv på hausten og med vestlandsvêr. Dette skal demonstrerast med ei rekkje aktivitetar for både born og vaksne. Her vert det noko for ein kvar smak og aktivitetsnivå. Du kan springa gjennom hinderløypa, gå natursti eller vera med på ulike spel og leikar. Hardanger bordtennisklubb innviar det nye bordtennisbordet som skal stå permanent på staden, og det vil verta moglegheit for å læra nokre triks. Me lagar både middag og dessert på bålpanne, og set opp gapahuk der ein kan drikka kaffi og kakao.
Arrangementet er gratis og ope for alle.

Torsdag 19. oktober inviterer Kvam Folkebibliotek til ein kveld med hardingfelespelar Knut Hamre og dramaturg Ola E. Bø. Framsyninga «…og i spelet kunne sorga letna og bli til flog» tek føre seg Jon Fosse sitt forfattarskap og Olav H. Hauge si dikting. Programmet er fyld med musikk, høgtlesing og samtale kring Hardanger sine eigne litteraturgigantar. Dette vert både interessant og vakkert!
Framsyninga er gratis og ope for alle.

Ungdomane på Ungdomsbasen vil visa kva dei gjer på, og steller i stand ope hus fredag 20. oktober. Dei byd på favorittretten pizzasnurrar, og kanskje eit slag biljard eller air hockey? Kom innom og sjå kvardagen på basen, og kvifor dette ungdomsmiljøet er så viktig!
Det kostar sjølvsagt ingenting, og unge, vaksne og eldre er akkurat like velkomne!

KvammaVEKO vert avrunda laurdag 21. oktober med eit større arrangement i idrettshallen i Øystese. Me byrjar klokka 12.00 med gratis laurdagsgraut til alle. Korgruppa TeKlang står for god stemning, og dreg i gang «på grensa til allsong». Grannehjelpa deler ut Eldsjelprisen for 2017 rundt klokka 13.00. Etterpå kan ein vera med Øystesetrimmen på tur, eller vera att i hallen der diverse sportsutstyr vil verta henta fram. Om trening ikkje skulle freista, vil Øystese Idrettslag stella i stand kafé der ein kan kjøpa kaffi og kaker.
Ta med heile familien og bli med på den siste utblåsinga av KvammaVEKO 2017!
Alt er sjølvsagt gratis.

Med dette, vil Grannehjelpa få ynskja deg hjarteleg velkomen til KvammaVEKO 2017. Me gledar oss til å sjå deg i oktober!

Klokkeslett for arrangementa vil verta annonsert i programbrosjyren som alle husstandar vil få heim i postkassa.

Ny turgruppe startar 6. september!

Ny turgruppe startar 6. september!

I samarbeid med ivrige turgåarar har Grannehjelpa oppretta ei ny turgruppe. TRAKKAtrimmen vert den tredje turgruppa Grannehjelpa organiserer, men den fyrste av sitt slag. Ideen bak gruppa kom til då tidegare medlem av Fotalaget og Karatrakk såg behovet for eit nytt tilbod for eldre som ynskjer å halda seg aktive. Mange er glade i å gå på tur i sosialt lag, men synest turane til dei andre gruppene kan vera utfordrande. Løysinga vart å danna eit nytt tilbod til alle turentusiastar med fokus på mosjon og meistring.

TRAKKAtrimmen er mosjonsgruppa for deg som likar å halda deg i form, men føretrekk lettare terreng og moderat tempo. Gruppa har som mål å leggja til rette for helsefremjande aktivitet blant eldre, og er eit produkt av målgruppa sitt eige engasjement og frivillige innsats. Onsdag 6. september går endeleg startskotet. Den fyrste turen går frå Strandvegen til Sandven. Møt opp på parkeringsplassen ved Spar klokka 11.30, og bli med!

I likskap med dei andre turgruppene, tek TRAKKAtrimmen sikte på å gå tur ei gong i veka. Turane er lagd opp til å vara i rundt to timar kvar gong. Ta med niste, og kle deg etter vêret.

Hjarteleg velkomen!

Fullt turprogram for hausten:


Tid:
kvar onsdag klokka 11.30
Oppmøte: parkeringsplassen ved Spar i Norheimsund

Ta kontakt med Grannehjelpa om du lurer på noko.

Kvinnegruppa søkjer norske deltakarar

Kvinnegruppa søkjer norske deltakarar

Den internasjonale kvinnegruppa er attende i si faste rutine etter sommarferien. Gruppa har i det siste hatt variabel oppslutnad, og då spesielt blant etnisk norske kvinner. Ved sist samling var i alt ti kvinner til stades, derav eit overveldande fleirtal med innvandrarbakgrunn. Behovet for fleire deltakarar som har norsk som morsmål har gjort seg gjeldande, og Grannehjelpa søkjer no kontakt med deg som vil vera ein samtalepartnar for dei som ynskjer å øva på norsk språk.

Så, kva er kvinnegruppa? Kva kan eg bidra med?

Kvinnegruppa er ein møtestad for alle kvinner, uavhengig av etnisk bakgrunn, religion og politisk standpunkt. Gruppa har som føremål å knyta kontakt mellom kvinner frå ulike kulturar, og bidra til betre integrering av innvandrarkvinner. Ved å skapa eit sosialt nettverk og ein stad der innvandrarkvinner kan læra og praktisera norsk språk, er målet å auka inkluderinga i lokalmiljøet.

Å delta i kvinnegruppa er sosialt, lærerikt og veldig hyggjeleg. Her varierer aktivitetane frå gong til gong, og det er fritt fram for å koma med forslag. Handarbeid, hobbyverkstad og matlaging pleier å vera populære gjengangarar. Det same gjeld små utflukter til diverse stadar i nærområdet. Gruppa har blant anna vitja musea i bygdene, vore på tur til Bergen, og til og med fått omvising på Statsraad Lehmkuhl. Planen for hausten er enno ikkje ferdigstilt, men det er teke sikte på å få besøk frå offentlege tenester som brannvesen, helsesøster og barnevern, laga mat frå alle nasjonalitetane som er representert i gruppa, samt driva med kreative aktivitetar som handarbeid, hobbyverkstad og måling – og ikkje minst, snakka mykje saman!

Som frivillig i kvinnegruppa vil du fungera som ein samtalepartnar og aktiv del av gruppa. Det er det heile. Du får ikkje noko ansvar, og du forpliktar deg heller ikkje til nokon. Gruppa krev inga påmelding, så det er berre til å møta opp når det måtte høva. Dersom du er nyfiken, er du hjarteleg velkomen til å ta ein tur innom for å sjå korleis me har det!

Kvinnegruppa held til på Gamleskulen kvar tysdag frå klokka 11.00 til 14.00.
Ynskjer du meir informasjon, kan du ta kontakt med Rut på Grannehjelpa.